برای تماس با نویسنده‌ی بلاگ حاضر، می‌توانید به نشانیِ ایمیل زیر نامه‌ای بفرستید. اگر نامه‌ی شما درباره‌ی یکی از نوشته‌های این وب‌گاه است، به‌تر است در عنوان نامه، آن را متذکر شوید؛ این‌کار موجب دسته‌بندی نامه‌ها خواهد شد. اگر تمایل به تماس صوتی دارید، یا مطلبی نوشته‌اید و می‌خواهید آن را در این بلاگ منتشر کنید، حرف‌های مقدماتی را نیز ابتدا از راه ایمیل در میان بگذارید.

kia.taheri@gmail.com