آثار فرهنگیِ بشر بشکل تصاعدی دارد افزایش پیدا می‌کند. سال به سال بر فیلم‌ها، کتاب‌ها و «دانش» افزوده می‌شود و ما، سال به سال از دستاوردهای خودمان عقب‌تر می‌مانیم. در چنین روزگاری، که عصر اطلاعات می‌خوانندش، چنین انگاشته می‌شود که «دانستن» از «اندیشیدن» مهم‌تر است، درست مثل القای فیلم علمی-تخیلی «لوسی» (Lucy) که وانمود می‌کند […]

خواندن نوشته