می‌دانیم یک نرم‌افزار کامپیوتری که چهار اصل معروف زیر را در فرآیندهای اجرا و عرضه‌ی آن در قبالِ کاربرِ خود، پیاده‌سازی می‌کند، «آزاد» (برگردان واژه‌ی “Free”) خوانده می‌شود: ۰    آزادی اجرای برنامه در راستای هر مقصودی ۱    آزادی در مطالعه‌ی عمل‌کرد برنامه و تغییر آن به سمت خواسته‌ی کاربر ٢    آزادی تکثیر برنامه ٣    آزادی […]

خواندن نوشته