نشر «ماهی»، بازار کتاب‌های «مختصر و مفید» را گرم کرده و مجله‌ی «مهرنامه»، خود را «ماه‌نامه‌ی علوم انسانی» معرفی می‌کند. این دو گزاره‌ی مستقل، با نخی ناپیدا، هم‌پیوند اند. حرف من این است. نشر ماهی و مجله‌ی مهرنامه گرچه سیاقِ همه‌ی کتاب‌های علوم انسانی و نشریه‌های کنونیِ ما را نمایندگی نمی‌کنند، اما نماینده‌ی بخش‌هایی از […]

خواندن نوشته