چاپ‌شده در «معتمدنژاد و تحقق یک رویا»؛ ویژه‌نامه‌ی تأسیس دانشکده‌ی علوم ارتباطات ۲۵ آذر ۱۳۹۴ پدر، فرزانه‌ی فروتن، میهن‌دوست و خستگی‌ناپذیر؛ ما کاظم معتمدنژاد را با این سجایا بازشناخته‌ایم و سیمای علمیِ او در فضای مه‌اندودِ کیفیت‌های اخلاقی‌اش، مرموز می‌نماید. به راستی معتمدنژادِ دانشگاهی، معتمدنژادِ مؤلف، چه میراثی برای شاگردان‌اش بر جای گذاشته است؟ از […]

خواندن نوشته